නීතිඥයන්, චීනය. සියලු චීන නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්.


චීන පරිවර්තන සඳහා ශිෂ්ය ගැටුමක් හේතු


චීන ආපසු බලා

ඉතිහාසයඇති වී රීතිය සඳහා වසර කට අධික බව බොහෝ චරිත ඇති ළඟට සෞන්දර්ය පරිපූර්ණත්වය පහත සඳහන් ලැයිස්තුව අනුරූප චීන පරිවර්තන සඳහා 'ශිෂ්ය ගැටුමක් හේතු' සටහන: යන්තම් ඉංග්රීසි වැනි බොහෝ චීන වචන ඇති විය හැකි විවිධ අරුත් හා පූර්ණ එළඹීමේදී. ඒ සඳහා අප අමතන්න නිවැරදි පරිවර්තන.