නීතිඥයන්, චීනය. සියලු චීන නීතිඥයන් සමඟ අමුත්තන්.


චීනය පමණක් පාරිභෝගික දත්ත ආරක්ෂාව පවා රජයේ ඔත්තු වැඩි


රජයේ ඔත්තු තීව්ර

රට වඩ වඩාත් ආරක්ෂා පාරිභෝගිකයන් සිට තාක්ෂණික සමාගම් පවා